Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

PODSUMOWANIE PROJEKTU „Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w okresie od 01.09.2018r. do 30.09.2019r. w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych realizował projekt pn. „Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób z obszaru terytorialnego pracy GOPS w Grajewie. Programem objętych zostało 30 osób biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia w tym 23 kobiety i 7 mężczyzn. Cel ten został osiągnięty poprzez udzielone wsparcie w formie:

-poradnictwa zawodowego;
-pośrednictwa pracy;
-warsztatów aktywnego poszukiwania pracy;
-szkoleń zawodowych.

  1. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie zostały objęte wsparciem pracownika socjalnego, indywidulaną opieką doradcy zawodowego oraz indywidualnym wsparciem brokera rynku pracy.
  1. Poprzez warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 30 uczestników projektu wzmocniło umiejętność poruszania się po rynku pracy a także wzmocniło postawy społeczne wpływające na ich aktywność zawodową. Zajęcia warsztatowe obejmowały łącznie 4  spotkania, które odbywały się w trzech świetlicach wiejskich: Białaszewie, Wierzbowie oraz Rudzie. Uczestnicy biorący udział w każdych zajęciach grupowych otrzymali poczęstunek w formie cateringu- kawa, herbata, ciasto, ciepły obiad) przygotowywany przez firmę zewnętrzną, certyfikaty uczestnictwa w warsztatach a także materiały szkoleniowe.
  1. Od lutego 2019r. do czerwca 2019r. zrealizowano łącznie 12 kursów zawodowych opartych o Indywidualne Plany Mobilności Zawodowej stworzone dla każdego uczestnika projektu. Każdy z nich zakończył się egzaminem zawodowym i otrzymaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. W ramach projektu kursy zawodowe ukończyło łącznie 30 osób (23 kobiety i 7 mężczyzn) z czego 28 osób (22 kobiety i 6 mężczyzn) zdało egzaminy i uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Po zakończonych kursach zawodowych przyznano i wypłacono stypendia szkoleniowe. Uczestnikom projektu przyznano łącznie 30 dodatków szkoleniowych.

  1. Efektem realizacji szkoleń zawodowych było podjęcia zatrudnienia przez 14 uczestników projektu (12 kobiet i 2 mężczyzn), z czego:

- 3 osoby w oparciu o założenie własnej działalności;
-11 osób w oparciu o umowę o pracę.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych kwalifikacji zawodowych i dziękujemy za współpracę oraz ogromne zaangażowanie w projekcie !

 

Kierownik GOPS w Grajewie Małgorzata Marchiel

Pracownik socjalny Kinga Makowska